இராணிப்பேட்டை மாவட்டம் -சமூக அறிவியல் -அலகுத்தேர்வு வினாத்தாள் மற்றும் விடைக்குறிப்புகள்

 வினாத்தாள் PDF பதிவிறக்க


விடைக்குறிப்புகள் தொகுப்பு:
       திருமதி. M.T.சுமதி,
       பட்டதாரி ஆசிரியை(புவியியல்)
       அ.பெ.மே.நி.பள்ளி,
       குருவராஜப்பேட்டை, இரா.பே.மா

விடைக்குறிப்பு PDF பதிவிறக்க

Post a Comment

நன்றி

Previous Post Next Post